PrihlásiťMôj účet
+421 917 502 475
Staničná 194
022 01 Čadca

Ochrana osobnych udajov

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v informačnom systéme Agenda elektronického obchodu (e-shop).

Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou.

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania Zmluvy , a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy.

Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa, telefónne číslo na účely marketingu. Dotknutá osoba sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať. Na tento účel bude prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti.

Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť doručovateľským spoločnostiam ako aj ďalším osobám podieľajúcim sa na doručovaní tovaru, realizácii platieb, osobám zaisťujúcim technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu. Ďalšími príjemcami osobných údajov budú:

  • Spoločnosť CS Technologies s.r.o., IČ: 274 63 249
  • Spoločnosť FAU, s.r.o., IČO: 46950974
  • Spoločnosť Heureka Shopping s.r.o.
  • Prepravná spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Zásielkovňa, s.r.o., Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava

Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ poskytnúť osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku voči dotknutej osobe, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, exekútorom, súdom alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci).

Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa písomnou formou na adrese: Serafin – prírodné produkty,  s.r.o., Okružná 236, 022 01 Čadca, 022 01 alebo elektronicky na emailovú adresu: info@serafinbyliny.sk.

O spoločnosti Serafin – prírodné produkty

Sme slovenská firma a výhradný distribútor prírodných produktov Serafin na Slovensku už od roku 2009. Ponúkame Vám liečivé čaje, prírodné kapsule a tinktúry z najrôznejších bylín. Veríme, že láska a príroda dokáže vyriešiť akýkoľvek zdravotný problém.

Nechcete prísť o ďalšie články?
Tu vyplňte svoj e-mail
Tiež môžete sledovať našu stránku na Facebooku
Kde zakúpite naše produkty?